ถ่ายทอดสดชี้แจงข้อราชการแก่ข้าราชการกรมการปกครองและกำนันผู้ใหญ่บ้าน วันศุกร์ ที่ 2 ธ.ค. 59 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ปค.1 ชั้น 2 กรมการปกครอง      
   ถ่ายทอดการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11/2560 ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ปค. 1 ชั้น 2 (ดูได้เฉพาะสมาชิก)
   (view: 1)
    
   ถ่ายทอดสดการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารส่วนกลางเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาล
   (view: 9506)
    
   DOPA Channel (ดูได้เฉพาะสมาชิก)
   (view: 1)
    
   ปฏิบัติการเฉพาะกิจในพื้นที่เป้าหมาย สำนักการสอบสวนและนิติการ (ดูได้เฉพาะสมาชิก)
   (view: 1)
    

  หน้า: 1