ถ่ายทอดสดชี้แจงข้อราชการแก่ข้าราชการกรมการปกครองและกำนันผู้ใหญ่บ้าน วันศุกร์ ที่ 2 ธ.ค. 59 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ปค.1 ชั้น 2 กรมการปกครอง      
ชื่อผู้ใช้ (เลขประจำตัวประชาชน)
รหัสผ่าน (วันเดือนปีเกิด รูปแบบ DDMMYYYY เช่น 27032520)